Analyzing the Cyberloafing of The University Employees With High Burnout Level

Keywords: Cyberloafing, Burnout, University Employees

Abstract

This research aims to examine the cyberloafing behaviors of employees with high burnout levels. For the objective of this study, the Maslach burnout questionnaire was applied to 114 academic and administrative employees, and 17 employees with the highest burnout were identified. Then qualitative research on cyberloafing was conducted with these 17 people. Interpretation and analysis of qualitative data gathered with research were based on cyberloafing themes frequently found in the literature. Findings from the study show that employees with high burnout levels tend to cyberloafing behavior during working hours.

References

Aghaz, A., & Sheikh, A. (2016). “Cyberloafing and job burnout: An investigation in the knowledge-intensive sector”. Computers in Human Behavior, 62, 51-60.

Akın, U., & Oğuz, E. (2010). “Öğretmenlerin işkoliklik ve tükenmişlik düzeylerinin ilişkisi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi”. Educational Administration in Theory and Practice, 16(3), 309-327.

Akın, A., Ulukök, E.& Arar, T. (2017). “Analyzing the Relationsip Between Organizational Justice and Cyberloafing: A Study in a Public University”. RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies, 4th Multidisciplinary Conference, Prague, Czechia, 29-30 June, pp. 9-19.

Anandarajan, M., & Simmers, C. A. (2004). “Constructive and dysfunctional personal web usage in the workplace: mapping employee attitudes”, 1-27, “Personal web usage in the workplace: A guide to effective human resources management”, (editors: M. Anandarajan and C. Simmers), Information Science Publishing.

Ardıç, K., & Polatcı, S. (2008). “Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama” (GOÜ Örneği). Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 10(2), 1-28.

Avşaroğlu, S., Deniz, E., Kahraman A., (2007). “Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi”. Kastamonu Education Journal, Vol:15, No:2, p.465-484.

Avşaroğlu, S., & Deniz, M. E., & Kahraman, A. (2005). “Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi”. Selcuk University Journal of Social Sciences Institute, (14), 115-129.

Bakker, A. B., Demerouti, E., & Sanz-Vergel, A. I. (2014). “Burnout and work engagement: The JD–R approach”. Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav., 1(1), 389-411.

Blanchard, A. L., & Henle, C. A. (2008). “Correlates of different forms of cyberloafing: The role of norms and external locus of control”. Computers in Human Behavior, 24(3), 1067-1084.

Budak, G., & Sürgevil, O. (2013). “Tükenmişlik ve tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörlerin analizine ilişkin akademik personel üzerinde bir uygulama”. Journal of Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 20(2), 95-108.

Buluç, B. (2007). “İlk Ve Ortaöğretim Kurumlarında Okul Yöneticilerinin Bilgilendirme İşlevini Gerçekleştirme Düzeyleri”. Turkish Journal of Educational Sciences, 5(1), 1-25.

Candan, H., & İnce, M. (2016). “Siber Kaytarma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Emniyet Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Ömer Halisdemir University Journal of Economics and Administrative Sciences, 9(1), 229-235.

Celep, C., Sarıdede, U., & Beytekin, F. (2005). “Eğitim örgütlerinde örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve tükenmişlik arasındaki ilişki”. XIV. National Educational Sciences Congress Pamukkale University Faculty of Education 28-30 September 2005 Congress Vol. 1, 13-19.

Demir, Ö., & Seferoğlu, S. S. (2016). “Bilgi okuryazarlığı, internet bağımlılığı, sanal aylaklık ve çeşitli diğer değişkenlerin sanal zorbalık ile ilişkisinin incelenmesi”. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 3(1), 1-26.

Dikmetaş, E., Top, M., & Ergin, G. (2011). “Asistan hekimlerin tükenmişlik ve mobbing düzeylerinin incelenmesi”. Turkish Psychiatry Journal, 22(3), 137-149.

Durak, H. Y., & Seferoğlu, S. S. (2017). “Öğretmenlerde Tükenmişlik Duygusunun Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. GEFAD / GUJGEF 37(2): 759-788

Eisenstat, A. R. ve R. D. Felner (1984), “Toward a Differantiated View of Burnout: Personel and Organizational Mediators of Job Satisfaction and Stress”. American Journal of Community Psychology, Vol. 12, pp. 411 – 430.

Ergin, C. (1992). “Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin uyarlanması”, 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi, Editörler: R. Bayraktar ve İ. Dag, Ankara, 143-154.

Ertürk, E. ve Keçecioğlu, T., (2012). “Çalışanların İş Doyumları İle Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler: Öğretmeler Üzerine Örnek Bir Uygulama”. Aegean Academic View, v.12, n.1, pp.41-54.

Freudenberger, H.J. (1974), “Staff burnout”, Journal of Social Issues, Vol. 30, pp. 159-65.

Greenglass, E. R., R. J. Burke Ve L. Fiksenbaum (2001), “Workload and Burnout in Nurses”. Journal of Community & Applied Social Psychology, Vol. 11, 211 – 215.

Hardiani, W. A., Rahardja, E., & Yuniawan, A. (2017). “Effect Of Role Conflıct And Role Overload To Burnout And Its Impact On Cyberloafıng” (Study On Pt Pln (Persero) Pusat Manajemen Konstruksı). Journal Business Strategy, 26(2), 89-99.

Henle, C. A., & Blanchard, A. L. (2008). “The interaction of work stressors and organizational sanctions on cyberloafing”. Journal of Managerial Issues, 383-400.

İnce, M. ve Gül, H. (2011). “The Relation of Cyber Slacking behaviors with various Organizational Outputs: Example of Karamanoğlu Mehmetbey University”, European Journal of Scientific Research, 52 (4), 507-527.

Jandaghi, G., Alvani, S. M., Matin, H. Z., & Kozekanan, S. F. (2015). “Cyberloafing management in organizations”. Iranian Journal of Management Studies, 8(3), 335.

Kalaycı, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık davranışları ile öz düzenleme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished Master's Thesis, Ankara, Hacettepe University Institute of Science and Technology.

Kaplan, M., & Öğüt, A. (2012). “Algılanan Örgütsel Adalet İle Sanal Kaytarma ArasındakiİlişkininAnalizi: Hastane ÇalışanlarıÖrneği”. Journal of Business Administration, 13 (1), 1-13.

Kerse, G. (2017). “İş Becerikliliği (Job Crafting) Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama ve Duygusal Tükenme İle İlişkisini Belirleme”.Journal of Business Research, 9(4), 283-304.

Lee, Z., Lee, Y., & Kim, Y. (2004). Personal web use in organizations. In M. Anandarajan & C. Simmers (Eds.), Personal web usage in the workplace: A guide to effective human resource management. Hershey, PA: Information Science Publishing.

Liberman, B., Seidman, G., McKenna, K. Y. A. & Buffardi, L. E. (2011). “Employee job attitudes and organizational characteristics as predictors of cyberloafing”, Computers in Human Behavior, 27, 2192-2199.

Lim, V. K. (2002). “The IT way of loafing on the job: Cyberloafing, neutralizing and organizational justice”. Journal of Organizational Behavior, 23(5), 675-694.

Lim, V. K., & Teo, T. S. (2005). “Prevalence, perceived seriousness, justification and regulation of cyberloafing in Singapore: An exploratory study”. Information & Management, 42(8), 1081-1093.

Lim, V., & Chen, D. (2009). “Browsing and emailing: Impact of cyberloafing on work attitudes”. Proceedings of 23rd Australia and New Zealand Academy of adminit.

Maslach, C. & Jackson, S., E. (1981). “The measurement of experienced burnout”. Journal Of Occupational Behavior, 2, 99-113.

Meıer, S. T. (1983), “Toward a Theory of Burnout”, Human Relations, 36 (10), 899 – 910.

Meydan, C. H., Şeşen, H., & Basım, H. N. (2011). “Adalet algısı ve tükenmişliğin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki öncüllük rolü”. Business Power Industry Relations and Human Resources Magazine, 13 (02), 43-62.

Meydan, C.H., (2011). “Örgütsel Ortamda Tükenmişliğin İzlenim Yönetimi Taktikleri ile İlişkisi”. Eskişehir Osmangazi University Journal of İİBF, 6(2), 287-307.

Mills, J. E., Hu, B., Beldona, S., & Clay, J. (2001). “Cyberslacking! A liability issue for wired workplaces”. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42(5), 34-47.

Naktiyok, A., & Karabey, C. N. (2005). “İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu”. Ataturk University Journal of Economics and Administrative Sciences, 19(2), 179-198.

Onay, M., & Kılcı, S. (2011). “İş Stresi ve Tükenmişlik Duygusunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Garsonlar Ve Aşçıbaşılar”. Journal of Organization and Management Sciences,3 (2), 363-372.

Örücü, E. & Yıldız, H. (2014). “İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma”. Aegean Academic View, 14 (1), 99-114.

Özen,G., Mirzeoğlu, N., (2006). “Bir Spor Örgütünde Çalışan Spor Uzmanlarının Tükenmişlik Ve Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi”. Journal of Sport Management and Information Technologies, Volume:1, No:2, 1306-4371.

Özkalp, E., Aydın, U., & Tekeli, S. (2012). “Sapkın örgütsel davranışlar ve çalışma yaşamında yeni bir olgu: Sanal kaytarma (cyberloafing) ve iş ilişkilerine etkileri”. Çimento Journal of Employers Association, 26(2), 18-33.

Restubog, S. L. D., Garcia, P. R. J. M., Toledano, L. S., Amarnani, R. K., Tolentino, L. R., & Tang, R. L. (2011). Yielding to (cyber)-temptation: “Exploring the buffering role of self-control in the relationship between organizational justice and cyberloafing behavior in the workplace”. Journal of Research in Personality, 45(2), 247-251.

Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). “A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study”. Academy of management journal, 38(2), 555-572.

Sampat, B., & Basu, P. A. (2017). “Cyberloafing: The Di (sguised) gital Way of Loafing on the Job”. Journal of Organizational Behavior, 16(1), 19.

Seçkin, Z., & Kerse, G. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Sanal Kaytarma Davranışları ve Bu Davranışların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ampirik Bir Araştırma”. Aksaray University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 9(1), 89-110.

Schwarzer, R., Schmitz, G. S., & Tang, C. (2000). “Teacher burnout in Hong Kong and Germany: A cross cultural valididation of Maslach Burnout Inventory”. Anxiety, Stres, and Coping, 13, 309-326

Sezgin, F., & Kılınç, A. Ç. (2012). “İlköğretim okulu öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki”. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 13(3), 103-127.

Şıklar, E., & Tunalı, D. (2015). “Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Eskişehir Örneği”. Dumlupınar University Journal of Social Sciences, (33), 75-84.

Um, M. ve D. F. Harrıson (1998). “Role Stressors, Burnout, Mediators and Job Satisfaciton: A Stress-Strain-Outcome Model and an Emprical Test”. Social Work Research, Vol. 22, 100-115.

Van Doorn, O. N. (2011). Cyberloafing: A multi-dimensional construct placed in a theoretical framework, Master Thesis, Eindhoven, Netherlands: Eindhoven University of Technology.

Vitak, J., Crouse, J. & LaRose, R. (2011).“Personal Internet Use at Work: Understanding Cyberslacking”. Computers in Human Behavior, 27(5), 1751-1759.

Weatherbee, T. G. (2010). “Counterproductive use of technology at work: Information & communications technologies and cyberdeviancy”. Human Resource Management Review, 20(1), 35-44.

Yeniçeri, Ö., Demirel, Y., & Seçkin, Z. (2009). “Örgütsel adalet ile duygusal tükenmişlik arasındaki ilişki: İmalat sanayi çalışanları üzerine bir araştırma”. Karamanoğlu Mehmetbey University Journal of Economics and Administrative Sciences, 16, 83-99.

Yıldırım, A. & Şimsek,H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri. Seçkin Publishing. Ankara.

Yıldız, D. ve Uzunsakal, E. (2018). “Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama”, Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, S. 1, ss. 14-28.

Yıldız, H., Yıldız, B., & Ateş, H. (2015). “Sanal Kaytarma Davranışlarının Sergirilmesinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü Var Mıdır?” Journal of Knowledge Economy and Management, 10 (2), 55-66.

Zhang, H., Zhao, H., Liu, J., Xu, Y., & Lu, H. (2015). “The dampening effect of employees’ future orientation on cyberloafing behaviors: the mediating role of self-control”. Frontiers in psychology, 6, 1482.

Published
2021-04-06
How to Cite
Seçkin, Z., Özdemir, Şefik, & Tuncer, M. (2021). Analyzing the Cyberloafing of The University Employees With High Burnout Level. The Business Journal, 2(1), 1-17. Retrieved from https://isletmedergi.org/index.php/isletme/article/view/8
Section
Articles