A Bibliometric Investigation of Graduate thesis on Organizational Justice in Healthcare Professionals

Keywords: Organizational justice, healthcare professionals, bibliometric

Abstract

In this study, it is aimed to examine postgraduate theses on organizational justice in healthcare professionals by using bibliometric analysis method. It has been determined that thesis studies on the subject have been written more intensely in the last 20 years. For this reason, graduate and doctoral theses produced in this range from 2000-2020, the years of publication of theses, types of theses, titles of thesis supervisors, distribution of theses by universities, distribution of theses by institutes, distribution of theses by departments, distribution of theses by research method, The organizational justice has been analyzed by bibliometric method using indicators such as the distribution according to the subjects that are studied together. As a result of the analysis, YÖK (Council of Higher Education) database, a total of 60 theses, 52 of which are master's, 8 of which are doctorate have been reached. As a result of the research, it was seen that the thesis was mostly studied in public universities, Marmara University and Sivas Cumhuriyet University. As a result of the study, it was determined that the first thesis on organizational justice in healthcare workers was written in 2007. When the topics dealt with with organizational justice are examined, it is seen that organizational commitment takes the first place.

References

Abbasoğlu, Ş.(2015). İş Görenlerde Örgütsel Adalet Algısı Ve Örgütsel Adaletin Çalışanların İş Motivasyonu Üzerindeki Etkisi ‘’Bir Devlet Hastanesi Örneği” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) . Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology . New York: Academic Press, Vol. 2, pp. 267-299.

Alpay, A.B. (2015). Örgütsel Adalet, İş Doyumu Ve Sağlık Çalışanları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bayat, B. (2014). Uygulamalı Sosyal Bilim Araştırmalarında Ölçme, Ölçekler Ve “Likert” Ölçek Kurma Tekniği, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (3) ,1-24.

Beugre, C. D. (2002). Understanding Organizational Justice and Its Impact on Managing Employees: An African Perspective. The International Journal of Human Resource Management, November, 13 (7).

Bağcı, Z. (2013). Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir İnceleme. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 9 (19), 163-184.

Bilsel, M. A. (2013), Örgütsel Adalet Algısının Banka Çalışanlarının Performans ve Motivasyonlarına etkisi: Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Borgman, C. ve Furner, J. (1990). Scholarly communication and bibliometrics, Sage Newbury Park, CA,

Cihangiroğlu, N. ve Yılmaz, A. (2010). Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütler İçin Önemi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10 (19), 194-123.

Colquitt, J.A., D.E. Conlon, M.J. Wesson, C.O.L.H. Porter and K.Y.Ng (2001). Justice At The Millennium: A Meta-analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research. Journal of Applied Psychology, 86 (3), 425-45.

Cohen-Charash, Y. Ve Spector, P. E. (2001). The Role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis. Organizational Behavior Human Decision Process, 86 (2), 278-321.

Çakıcı, A.B. (2012). Örgütsel Adalet Algısının Bağlılık Üzerine Etkisi: Doğu Karadeniz Bölgesinde Çalışan Hemşirelere Yönelik Bir Araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012), Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, 196-211.

Çolak, M. ve Erdost, H. E. (2004). Organızatıonal Justıce: A Revıew Of The Lıterature And Some Suggestıons For Future Research. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 51-84.

Dahmaz, A. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Ve Duygusal Emek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Greenberg, J. (1987). A Taxonomy of Organizational Justice Theories. Academy of Management Review, 12 (1), 9-22.

Greenberg, J. (2000). Promote Procedural Justice To Enhance Acceptance of Work Outcomes. E.A. Locke (eds.), The Blackwell Handbook of Principles of Organizational Behavior, Malden, MA: Blackwell Publishers, 181-195.

Greenberg, J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today and Tomorrow. Journal of Management, 16, 399-432.

Gökçen, D. ve Arslan, M. (2019). Türkçe Eğitimi Araştırmalarına Genel Bir Bakış: Bibliyometri Çalışması. Journal Of Research In Turkic Languages, 1, 39-55. doi : 10.31757/jrtl.11

Güdü Demirbulut, Ö. ve Tetik Dinç, N. (2017). Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (2), 20-30.

Hotamışlı, M. ve Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 64, 1-20.

İçerli, L. (2010). Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım. Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi 5 (1) , 67-91.

Jang, S. S. ve Park, K. (2011). Hospitality finance research during recent two decades. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(4), 479–497.

Koyutürk, A. (2015). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Adalet Ve İş Doyumu Bir Kamu Hastanesi Örneği (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Mitchell JI, Gagné M, Beaudry A, Dyer L. (2012). The Role of Perceived Organizational Support, Distributive Justice and Motivation in Reactions To New Information Technology. Computers in Human Behavior 28, 729–738.

Niehoff, B. P. ve Moorman, R. H. (1993). Justice as a Mediator of the Relationship Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behaviour. Academy of Management Journal, 36(3), 527 556.

Özen, J. (2002). Adalet Kuramlarının Gelişimi ve Örgütsel Adalet Türleri. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arşivi 5, İstanbul Barosu, İstanbul, 107-117.

Rawls, J. A. (2003). Theory of Justice. Harward University Press. USA.

Price J.L. (1997). Handbook of Organizational Measurement. International Journal of Manpower. 18,4,5,6, 305-558.

Uysal, B. (2018). Örgütsel Adalet Üzerinde Yansızlık İlkesinin Etkisini Belirlemeye Yönelik Özel Hastanelerde Yapılan Bir Araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yalçın, H. (2010). Millî Folklor Dergisinin Bibliyometrik Profili (2007-2009), Millî Folklor, 85, 205-211.

Yıldız, H., Yıldız, B., Ateş, H. (2015). Sanal Kaytarma Davranışlarının Sergilemesinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü Var Mıdır?, Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi, 10 (2), 55-66.

Yeksan, Ö. ve Gümüş, A. (2019). Örgütsel Bağlılık Konusunda Yazılmış Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Analizi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kış, Özel Sayı, 219-239.

Yılmaz, G. (2017). Restoranlarda Bahşiş İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (2), 65-79.

Zhung,L., Law, R., Leung, D., Wu, B. (2012). E Tourism in China: A Review of the Chinese Language Literature. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18:5, 464-482. DOI: 10.1080/10941665.2012.680974.

https://sozluk.gov.tr/

Published
2021-04-06
How to Cite
Korkmazer, F., & Pirol, M. (2021). A Bibliometric Investigation of Graduate thesis on Organizational Justice in Healthcare Professionals. The Business Journal, 2(1), 73-86. Retrieved from https://isletmedergi.org/index.php/isletme/article/view/12
Section
Articles